Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh - Phòng GD&ĐT Yên Lạc năm 2017

Cập nhật lúc: 13:46 22-05-2017 Mục tin: Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh


Tham khảo đề thi thử vào lớp 10 môn Anh của phòng GD&ĐT Yên Lạc năm 2017 được cập nhật chi tiết dưới đây:

IV. Read the following passage and indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

Mr. Brown and some (26) ________ conservationists are on a very dirty beach now. Today they are ready to make the beach a clean and beautiful place again. After (27)_______ to Mr. Browns instructions, they are divided (28) _______ three groups. Group I needs to walk along the shore. Group 2 should check the sand, (29) ______group 3 has to check among the rocks. Garbage must be put into plastic bags, and the bags will be (30) _____ by Mr. Jones. He will take the bags to the garbage  (31)_____. Each member will be given a (32)_______ to find the right place. They won’t eat the picnic lunch (33) _______ by Mrs. Smith until the whole area is clean. (34) _______ are eager to work hard so as to refresh this(35) ______ area.

Câu 26. A. voluntary           B. volunteers                 C. volunteering             D. volunteer

Câu 27. A. watching       B. seeing                       C. listening                    D. hearing
Câu 28. A. in                 B. to                             C. into                          D. onto
Câu 29. A. or            B. and                           C. because                     D. though
Câu 30. A. selected        B. chosen                      C. collected                   D. elected
Câu 31. A. dump           B. yard                          C. area                          D. place

Câu 32. A. book           B. camera                      C. map                          D. tour guide
Câu 33. A. happened      B. provided                   C. achieved                    D. shown
Câu 34. A. Them all       B. They all                    C. All them                   D. All they
Câu 35. A. spoiling         B. spoil                         C. spoiled                      D. spoils

Theo Thethaohangngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2016, 2015, 2014 và nhiều năm trước của tất cả các tỉnh thành trên cả nước cũng như đề thi thử vào lớp 10 các môn toán học, ngữ văn, tiếng anh từ sở giáo dục và các trường THPT,THCS có đáp án và lời giải chi tiết