Đề thi minh họa vào lớp 10 bài thi tổng hợp Ninh Bình 2017

Cập nhật lúc: 16:22 17-10-2017 Mục tin: Môn Tổng Hợp


Đề thi minh họa vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình bài thi tổng hợp năm học 2017 - 2018. Đề thi gồm có 3 phần cụ thể như sau:

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH

ĐỀ THI MINH HỌA

(Đề thi gồm có 05 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2017-2018

Bài thi tổng hợp

Mã đề thi 123

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. KHOA HỌC XÃ HỘI (3,0 điểm)

Câu 1. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do ai soạn thảo?

A. Nguyễn Ái Quốc. B. Trường Chinh.

C. Trần Phú. D. Lê Hồng Phong.

Câu 2. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa:

A. ngày 02-09-1945, tại Nhà hát lớn (Hà Nội).

B. ngày 02-09-1946, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

C. ngày 02-09-1945, tại Nhà Đấu xảo (Hà Nội).

D. ngày 02-09-1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Câu 3. Chiến dịch nào quyết định chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Việt Nam?

A. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947. B. Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950.

C. Chiến dịch Tây Bắc 1952. D. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Câu 4. Lễ hội nào ở tỉnh Ninh Bình đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia?

A. Lễ hội đền Thái Vi. B. Lễ hội đền Nguyễn Công Trứ.

C. Lễ hội Trường Yên. D. Lễ hội Báo Bản Nộn Khê.

Câu 5. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt là ASEAN) được thành lập vào thời gian nào?

A. tháng 08-1967. B. tháng 02-1976. C. tháng 12-1978. D. tháng 10-1991.

Câu 6. Tự chủ giúp con người:

A. Trở thành bạn tốt. B. Biết sắp xếp thời gian hợp lý.

C. Làm những việc mình thích. D. Làm chủ bản thân.

Câu 7. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hôn nhân dựa trên nguyên tắc nào dưới đây?

A. Tự nguyện, tiến bộ. B. Cùng nơi cư trú.

C. Cùng dân tộc. D. Môn đăng hậu đối.

Câu 8. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của sự hợp tác cùng phát triển?

A. Trong giờ kiểm tra, bạn M và bạn T cùng nhau bàn bạc làm bài.

B. Một nhóm người liên kết với nhau để khai thác gỗ trái phép.

C. Các bác sĩ Ấn Độ và Việt Nam phối hợp làm phẫu thuật cho bệnh nhân.

D. Nhóm của bạn A và bạn B kết hợp với nhau để đánh bạn C trong lớp.

Câu 9. Trong các quyền sau đây, quyền nào là quyền lao động?

A. Quyền được phát triển tài năng. B. Quyền sở hữu tài sản.

C. Quyền được tìm kiếm việc làm. D. Quyền sử dụng đất.

Câu 10. Nam (15 tuổi) đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm. Hành vi của Nam thuộc loại vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Hình sự. B. Hành chính. C. Dân sự. D. Kỷ luật.

Câu 11. Hiện nay nước ta có bao nhiêu dân tộc?

A. 52. B. 53. C. 54. D. 55.

Câu 12. Than, dầu mỏ, khí đốt là nhiên liệu chính để phát triển ngành công nghiệp nào?

A. Năng lượng . B. Điện tử.

C. Chế biến lương thực, thực phẩm. D. Cơ khí.

Câu 13. Ở Tây Nguyên, cây cà phê phát triển mạnh chủ yếu là do:

A. Địa hình bằng phẳng. B. Đất đỏ badan màu mỡ.

C. Nguồn nước dồi dào. D. Dân cư giàu kinh nghiệm.

Câu 14. Di sản thế giới nào sau đây thuộc tỉnh Ninh Bình?

A. Phố cổ Hội An. B. Phong Nha - Kẻ Bàng.

C. Thánh địa Mỹ Sơn. D. Quần thể danh thắng Tràng An.

Câu 15. Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 - 2013

(Đơn vị: Nghìn tấn)

Năm

2000

2005

2007

2013

Tổng sản lượng

2250,5

3474,9

4197,8

6019,7

Sản lượng khai thác

1660,9

1987,9

2074,5

2803,8

Sản lượng nuôi trồng

589,6

1487,0

2123,3

3215,9

(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam 2013, Nhà xuất bản Thống kê 2014)

Nhận định nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?

A. Tổng sản lượng thủy sản tăng qua các năm.

B. Sản lượng thủy sản khai thác tăng qua các năm.

C. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng qua các năm.

D. Sản lượng khai thác tăng nhanh hơn sản lượng nuôi trồng.

PHẦN II. KHOA HỌC TỰ NHIÊN (3,0 điểm)

Câu 16. Sự chuyển hóa năng lượng trong sản xuất điện năng của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình là:

A. Nhiệt năng được biến đổi thành cơ năng, rồi thành điện năng.

B. Cơ năng được biến đổi thành nhiệt năng, rồi thành điện năng.

C. Hóa năng được biến đổi thành nhiệt năng, rồi thành điện năng.

D. Quang năng được biến đổi thành nhiệt năng, rồi thành điện năng.

Câu 17. Trên bóng đèn có ghi 6V-3W. Khi đèn sáng bình thường thì dòng điện qua đèn có cường độ là:

A. 18A. B. 3A. C. 0,5A. D. 2A.

Câu 18. Công thức tính điện trở của một dây dẫn hình trụ đồng chất chiều dài ℓ, tiết diện S và điện trở suất ρ là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 19. Một dây dẫn thẳng đặt trong một từ trường như hình vẽ. Chiều của dòng điện hướng từ phía trước ra phía sau mặt phẳng hình vẽ. Lực từ tác dụng lên dây có phương vuông góc với dây và có chiều:

A. hướng xuống dưới. B. hướng sang phải.

C. hướng sang trái. D. hướng lên trên.

Câu 20. Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt một khoảng 1,2m. Người đó muốn nhìn rõ các vật ở rất xa mắt thì phải đeo một kính sát mắt là thấu kính:

A. phân kỳ có độ lớn tiêu cự 1,2cm. B. hội tụ có độ lớn tiêu cự 120cm.

C. phân kỳ có độ lớn tiêu cự 1,2m. D. hội tụ có độ lớn tiêu cự 1,2cm.

Câu 21. Đối tượng nghiên cứu của Menđen là:

A. Thỏ. B. Đậu Hà Lan. C. Ruồi giấm. D. Chuột.

Câu 22. Trong số các mối quan hệ khác loài sau đây, mối quan hệ nào không phải là quan hệ đối địch?

A. Cạnh tranh. B. Kí sinh. C. Sinh vật ăn sinh vật khác. D. Cộng sinh.

Câu 23. Một tế bào ruồi giấm nguyên phân 4 lần liên tiếp tạo ra bao nhiêu tế bào con?

A. 128. B. 64. C. 16. D. 32.

Câu 24. Khu bảo tồn thiên nhiên nào sau đây thuộc tỉnh Ninh Bình?

A. Vườn quốc gia Cúc Phương. B. Cát Tiên.

C. Bạch Mã. D. Hoàng Liên.

Câu 25. Bản chất của gen là:

A. Một đoạn phân tử ADN. B. ADN.

C. Prôtein. D. Nhiễm sắc thể.

Câu 26. Khí etilen có tác dụng kích thích quả xanh mau chín. Công thức phân tử của etilen là:

A. CH4. B. C2H4. C. C2H2. D. C3H8.

Câu 27. Dung dịch làm cho quỳ tím hóa đỏ là:

A. NaCl. B. NaOH. C. HCl. D. MgSO4.

Câu 28. Đốt cháy hoàn toàn 10,8 gam Al trong bình đựng khí Cl2 dư, khối lượng muối thu được là:

A. 53,4 gam. B. 39,2 gam. C. 26,7 gam. D. 25,0 gam.

Câu 29. Chất nào sau đây là oxit?

A. CuSO4 B.HCl C. NaOH D. Fe3O4.

Câu 30. Chất khí ở điều kiện thường gây ô nhiễm không khí và là một trong các nguyên nhân gây ra mưa axít là:

A. SO2 B. O2 C. ND. H2

PHẦN III. TIẾNG ANH (4,0 điểm)

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the questions from 31 to 32.

Question 31. A. claimed B. warned C. occurred D. existed

Question 32. A. tidal B. sight C. mineral D. describe

Choose the correct answer to each of the following questions from 33 to 38.

Question 33. Many tourists enjoy festivals in Viet Nam _______ they don’t speak Vietnamese.

A. though B. when C. if D. because

Question 34. She does her homework ________.

A. care B. careful C. careless D. carefully

Question 35. He doesn’t enjoy _______ basketball.

A. to play B. plays C. played D. playing

Question 36. I congratulate Mai _______ passing the exam.

A. about B. in C. for D. on

Question 37. We must learn English at school. It’s a(n) _______ subject.

A. primary B. compulsory C. national D. optional

Question 38. - Peter: “I had a really good time. Thanks for the lovely evening.”

- Maria: “_______.”

A. I’m glad you enjoyed it B. Yes, it’s really good

C. Oh, that’s right D. No, it’s very kind of you

Choose the underlined part that needs correction in each of the following questions from 39 to 40.

Question 39. The twentieth century was the time when there was a lot of important events.

A. B C D

Question 40. She asked me if I like pop music.

A B C D

Read the passage and choose the correct answer to each of the following questions from 41 to 45.

About a hundred thousand people were killed and half a million homes were destroyed as a result of an earthquake in Tokyo in 1923. The earthquake began a minute before noon when the inhabitants of Tokyo were cooking their midday meals. Thousands of stoves were overturned as soon as the earth began to shake. As a result, small fires broke out and quickly spread everywhere. The fire engines were prevented from going to help because many of the roads had cracked open. It was impossible to use fire fighting equipment as most of the water pipes had burst. Consequently, over ninety percent of the damage cause by fire rather than by the collapse of the buildings. Most of those who died were not killed in the earthquake itself but in the fires which followed.

Question 41. How many people were killed in the earthquake in Tokyo in 1923?

A. About 100.000 people B. About 1.000 people

C. About 100 people D. About 1.000.000 people

Question 42. When did the earthquake begin?

A. At night B. In the morning C. At noon D. In the evening

Question 43. What happened as soon as the earth began to shake?

A. Stoves were turned B. A million homes were destroyed

C. Kitchens were uprooted D. Stoves were overturned

Question 44. The word “broke out” in line 4 is closest in meaning to:

A. continued B. started

C. finished D. ended

Question 45. Fire fighting equipment couldn’t be used because_______.

A. The water was too high B. The buildings collapsed

C. They didn’t know how to use D. Water pipes had burst

Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given in each of the following questions from 46 to 48.

Question 46They will have to change the date of the meeting.

A. The date will have to be change the meeting.

B. The date of the meeting will have to be changed.

C. The date of the meeting will be changed.

D. The date will be changed of the meeting.

Question 47We didn’t go out because of the rain.

A. Because it rained, we didn’t go out. B. Because it rains, we didn’t go out.

C. Because it raining, we didn’t go out. D. Because it was rained, we didn’t go out.

Question 48She doesn’t have a bike, so she walks to school.

A. If she has a bike, she will not walk to school.

B. If she had a bike, she wouldn’t walk to school.

C. If she has a bike, she would walk to school.

D. If she had a bike, she will not walk to school.

Choose the sentence that is correctly built from the words given in each of the following questions from 49 to 50.

Question 49. My mother/say/she/come home/late/today.

A. My mother said that she would come home late today.

B. My mother says that she would come home late that day.

C. My mother said that she would come home late that day.

D. My mother says that she will come home late that day.

Question 50. Minh/wish/he/be/famous/singer.

A. Minh wish he were a famous singer. B. Minh wishes he were a famous singer.

C. Minh wish he is a famous singer. D. Minh wishes he were famous singer.

----------HẾT-----------

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2016, 2015, 2014 và nhiều năm trước của tất cả các tỉnh thành trên cả nước cũng như đề thi thử vào lớp 10 các môn toán học, ngữ văn, tiếng anh từ sở giáo dục và các trường THPT,THCS có đáp án và lời giải chi tiết