Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh tỉnh Thanh Hóa 2016

Cập nhật lúc: 09:54 20-05-2016 Mục tin: Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh


Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh năm 2016 của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, được tổ chức thi ngày 17/5/2016, các em cùng làm thử nhé:

PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG ( 4.0 điểm )

I . Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp để hoàn thành các câu sau .

1.She often (play)………….. .tennis after school.

2.While I (watch) …………TV , my brother was listening to music yesterday.

3.We ( not go) ………………..to school yesterday.

4.If I were you , I ( not see)…………………….that film.

5.They (see) ……………….this film on TV several times.

6.He refused (join) ……  …..us on the trip to the mountains.

7.The windows ( paint) ………………….once a year.

8.If the weather ( be) ……………………. ,we will go to Sam Son beach tomorrow.

II.Chọn một từ đúng trong ngoặc để hoàn thành câu sau.

1.This is my brother. ………………..… name is Trung.                        ( His / Him)

2.They often play soccer …………….…. the morning.                           ( on / in )

3.You did not go to school yesterday , ………….you ?                          ( did / do)

4.  …………... long does it take you to get to school , Lan?                  ( How / What )

5. …………….. , he passed the final exam.                                        (Luckily / Luck )

6.She isn’t a ………She has to work until 8 pm everyday.           (manager/managing)     

7.He speaks more …………….. than his brother.                (persuasively / persuasive)

8.English is the ……. Language on one-fifth of the land area of the world.   

(office / official)    

 

Tuyensinh247.com

                                                                                            

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2016, 2015, 2014 và nhiều năm trước của tất cả các tỉnh thành trên cả nước cũng như đề thi thử vào lớp 10 các môn toán học, ngữ văn, tiếng anh từ sở giáo dục và các trường THPT,THCS có đáp án và lời giải chi tiết